Semalt hünärmeni, Web gyryş gurallaryny durmuşa geçirmegiň 10 usulyny suratlandyrýar

Web gözlemek birnäçe usul bilen amala aşyrylýar we belli bir işi ýerine ýetirmek üçin dürli usullar bar. Emeli intellekt, adam bilen kompýuteriň özara täsiri we teksti gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda işjeň ösüşler, ägirt uly başlangyçlar we görnükli üstünlikler bilen ösen meýdan. Web döwmek gurallary, islenýän formatlary üpjün edip, saýlanan maglumatlary alýar, göçürip alýar we çykarýar. Dürli gurallar sekuntlaryň içinde ýüzlerçe müňlerçe URL-lerden maglumatlary ýygnamaga mümkinçilik berýär. Ine, web gyrmak gurallaryny ulanmagyň birnäçe usuly.

1. Mazmuny we yzarlaýjylary

Bäsdeşleriň bloglary we sosial media profilleri mazmuny derňemek üçin amatly ýerdir. Belki, gök binalary ulanmagyň we işewür bäsdeşleriňiziň binýadyny gurmagyň gapylaryny açar. Şeýle hem, näçe yzarlaýjysynyň bardygyny we näçe adamyň sahypalaryny gözden geçirýändigini we halaýandygyny görüp bilersiňiz. Gowy çykarylan maglumatlar, bäsdeşiňiz hakda maglumat ýygnamaga, markaňyza sosial mediýada has köp yzarlaýjy bermäge we web sahypaňyza has köp traffik sürmäge kömek edip biler.

2. ectionüze çykarmak

Gowy gyryjy dürli web sahypalaryndan maglumat tapmaga, tapmaga, döwmäge we maglumatlary almaga kömek eder. Barmaklarymyzy bäsdeşlerimiziň urgusyna aňsatlyk bilen saklap, önümleri, mahabat kampaniýalary, blog ýazgylary we marketing strategiýalary barada düşünje alyp bileris. Gowy maglumatlar bilen markamyzyň marketing strategiýalaryny düzedip bileris we bu üýtgeşiklik hökman işimize peýdaly bolar.

3. Synlar

Müşderileriň nädip gözden geçirendiklerini görmek üçin “Yelp”, “Google”, “Trustpilot”, “TripAdvisor”, “Zomato”, “Amazon” we “Yahoo” -dan peýdaly maglumatlary alyp bilersiňiz. Sosial media sahypalaryna ýüz tutuň we ýok edilmeli peýdaly maglumatlary almak üçin markalary ýa-da önümleri gözläň. Bu gyrylan maglumatlar bäsdeşiň gowşak taraplaryndan, arz-şikaýatlaryndan we meselelerinden peýdalanmak üçin ulanylyp bilner.

4. Bahalary deňeşdirmek

Bahalary deňeşdirmek we yzarlamak üçin maglumatlary gyryp bilersiňiz. Bäsdeşleriňiziň belli bir önüm üçin näme töleýändiklerini we şol bir seriýadaky önümleriň web sahypalarynda näçeräk bardygyny bilmek möhümdir. Onlaýn satyjylar üçin bahalary deňeşdirmek möhümdir we gyrylan maglumatlar bahalary has gowy deňeşdirmegiň ýeke-täk usulydyr. Mysal üçin, dükan zynjyrlary (Sainsbury, Waitrose we Tesco) nyrh strategiýalarynyň hökmany bölegi hökmünde web galyndylaryny ulanýarlar. Her gün birnäçe zady gyrýarlar we bu maglumatlary dürli önümleriniň bahalaryny deňeşdirmek üçin ulanýarlar.

5. Gözleg motory optimizasiýasy

Bir sahypa gelýän traffik, tölegli traffik, sosial media traffigi, e-poçta, ugrukdyrma we başgalar ýaly dürli kanallar arkaly gelýär. Köpümiz üçin bu pirogyň uly bölegine hyzmat edýän organiki gözleg. Emma beýlekiler üçin bu traffik hiç zady aňlatmaýar we beýleki strategiýalara garanyňda gözleg motory optimizasiýasyna ünsi jemleýär.

6. Bazar gözlegleri

Businesshli telekeçiler bazar gözleginiň bu işiň möhüm bölegidigini bilýärler. Bazar gözlegleri arkaly mümkinçilikleri, ugurlary we howplary barlamaly bolarsyňyz. Maglumatlar bäsdeşleriň sahypalaryndan aýrylansoň, ähli maglumatlar aňsatlyk bilen alynýar we dogry bazar gözlegleri bilen öz işiňizi nädip ösdürmelidigi barada düşünje alyp bilersiňiz. Web gyryjylar, bazar gözleg firmalaryndan, analitik üpjün edijilerden, onlaýn kataloglardan, habar web sahypalaryndan we pudak bloglaryndan zerur maglumatlary alyp bilerler. Bu maglumatlardan peýdalanyp, toruňyzy bütin dünýäde giňeldip bilersiňiz.

7. Iş awlamak we işe almak

Täze iş gözleýän bolsaňyz, onlarça iş tagtasyny, sosial media saýtlaryny we forumlaryny gyrmaly. Şeýle hem, sanly býulleten sahypalaryndan we gizlin sanawlardan peýdaly maglumatlary alyp bilersiňiz. Guramaňyza laýyk kandidat gözleýän bolsaňyz, gyrylan maglumatlara ýüz tutup we talaplaryňyza görä netijeleri süzüp bilersiňiz. Her niçigem bolsa, web gözlemek gurallary size iş bazarynda nämeleriň bolup geçýändigi, dogry dalaşgärleri nädip hakyna tutmalydygy we düýşdäki işe nädip girmelidigi barada peýdaly maglumatlary alar.

8. Önümler we hyzmatlar

Hemmämiz internetde önüm we hyzmatlary satyn alýarys. Müşderi hökmünde peýdaly maglumatlary almak üçin kataloglary göçürip we jemläp bileris. Şeýle hem haýsy önümleriň we hyzmatlaryň has amatlydygyny bilmek üçin bahalary we synlary deňeşdirip bileris. Mysal üçin, dürli saýtlardan talaplaryňyza laýyk gelýän ulanylýan ulaglaryň sanawyny düzüp bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, haýsy markanyň beýlekilerde agdyklyk edýändigini bilmek üçin dürli smartfonlaryň synlaryny barlap bilersiňiz. Iň akylly saýlawlaryň käbiri “iPhone”, “Windows Mobile” we “BlackBerry”.

9. Maliýe meýilnamalaşdyryşy

Web gyryş gurallary bilen, bir exchangea saýtlaryndan, emläk web sahypalaryndan maglumatlary gyryp bilersiňiz we maliýe girdejilerini almak üçin dürli portallaryň synlaryny barlap bilersiňiz. Häzirki marketing tendensiýalary barada habarly bolmak üçin zerur maglumatlary ýygnamagy aňsatlaşdyrar.

10. Satyn almak ýa-da kärendesine almak

Web döwmek barada has gowy pikir üçin gozgalmaýan emläk agentliklerini göz öňünde tutuň. Bir zat satyn almak ýa-da kärendesine almak isleýän bolsaňyz, hökman maglumatlary gyrmaly we haýsy emlägiň size has laýyk boljakdygyny bilmeli. Öý awçysy hökmünde dürli agentlerden, sanawlardan, jemleýiş sahypalaryndan gowy tertipli maglumat bazalaryny döredip bilersiňiz.

mass gmail